گفت و گو بر سر موضوع های جنجالی ادبیات کودک در کتابک

گفت و گو بر سر موضوع های جنجالی ادبیات کودک در کتابک

گفت و گوی ماه، نام بخشی است که به تازگی در کتابک راه اندازی شده است. در این بخش، هر دو یا سه ماه یکبار، موضوعی جنجالی در ارتباط با ادبیات کودک مطرح  شده و برای هم اندیشی با مخاطبان کتابک به بحث گذاشته می شود. 

گفت و گوی ماه فضایی را برای گفت و گوی چند سویه میان کارشناسان و پدران و مادران، آموزگاران، مروجان و کتابداران فراهم می سازد، تا از دیدگاه های یکدیگر درباره موضوع های جنجالی و بحث برانگیز، اما مهم در ارتباط با کتاب های کودکان و نوجوانان با خبر شوند.

کتابک برای رسیدن به این هدف تلاش می کند تا درباره موضوع مورد بحث، با کارشناسان گوناگون گفت و گو کند و مقاله هایی که دیدگاه های گوناگونی را بازتاب می دهد در اختیار کاربران قرار دهد. به باور ما این شیوه به شرکت کنندگان در این گفت و گو نشان می دهد که به سادگی نمی توان از کنار برخی موضوع ها گذر کرد و تنها یک پاسخ آری یا نه کافی نیست. گاه یک موضوع می تواند نه سفید باشد و نه سیاه. یافتن فضاهای خاکستری در یک موضوع، کار مهمی است که کتابک به یاری کاربرانش می تواند به انجام رساند.

"کتاب های ترسناک برای کودکان و نوجوانان، آری یانه؟ "موضوع کنونی گفت و گوی ماه است. برای شرکت در این بحث و آشنایی با دیدگاه های کارشناسان و دیگر کاربران می توانید به صفحه اصلی پایگاه ترویج سر بزنید.

 

ديدگاه شما