کتابخانه های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری

کتابخانه های آموزشگاهی، پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری

شامل ۴۵مقاله، تجربه و نظریه های حوزه  کتابخانه های آموزشگاهی  است که درهمایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ۱۳۸۸ ارائه داده شد. مقالات در راستای ارائه رهنمودهایی برای ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه خدمات کتابخانه ای در برنامه ریزی درسی بود.

مقالات ارائه شده بر سه محور جنبه های کتابدرای و اطلاع رسانی، جنبه های آموزشی، تربیتی و روانشناختی، نشر کتاب های غیردرسی منابع اطلاعاتی متمرکز است. چرایی و فلسفه وجودی و اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی، ارائه تجربیات موفق نمونه ها و الگوها ی مناسب در ایران و دستورالعملها یی برای استانداردها، چگونگی آموزش، یادگیری و کاربرد منابع کتابخانه ای، مجموعه سازی و چگونگی انتخاب مجموعه با رویکردی پژوهشی، توجه به کاربران و نیازها و علاقه های آن ها، چگونگی اداره کتابخانه آموزشگاهی، تحولات فناوری و علاقه دانش اموزان برای دسترسی به اطلاعات  موضوعات مقالات است.   

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
کتابداران
سال نشر
۱۳۸۸

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.