امین‌ترین دوست

امین‌ترین دوست

"امین‌ترین دوست" داستانی است کوتاه و فانتزی با درونمایه دینی و موضوع خداشناسی. نویسنده این کتاب می‌کوشد در قالب داستانی فانتزی، مخاطب را به گونه‌ای هدایت کند که وجود خداوند را در همه حال حس کند. داستان از ساختاری منسجم برخوردار است. تصویرها همراه و کامل کننده متن‌اند.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
کلر ژوبرت
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما