داستان های اساطیری ایران باستان برای نوجوانان

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با داستان های اساطیری ایران باستان برای نوجوانان را مشاهده کنید.

زیر دسته بندی ها
فهرست:پیام اردشیر به کید هندیدختر مهرکبرسر چاهراز دخترزادن هرمزدراز گفتن شاهپور
سه شنبه, ۵ اسفند
فهرست:نامه پسران اردشیرعقاب سرخزادن شاهپورراز گشودن موبد موبدان   نامه پسران اردشیر چنان که گذشت، اردشیر پس از آن که اردوان پادشاه اشکانی را شکست داد دختر وی را به زنی گرفت. از پسران اردوان دو تن پس از شکست پدر به کابل گریختند. دوتن دیگر را اردشیر به زندان انداخت.
سه شنبه, ۲۸ بهمن
فهرست:مقدمه کرم جادوشکست اردشیر از هفتان بوختپیمان شکنی مهرکبرز و برز آذرتدبیر برادراناردشیر در جامه‌ی بازرگانانکشتن اژدها و گشودن دژ  
یکشنبه, ۲۶ بهمن
فهرست:مقدمهخواب پاپکراز ساسانزادن اردشیرخشم گرفتن اردوان بر اردشیراردشیر و کنیزک اردوانگریختن اردشیراز پی تاختن اردوانفرۀ‌ایزدیرفتن پسراردوان در پی اردشیرپیوستن بناک به اردشیرجنگ اردشیر و اردوانکارزار اردشیر باکردان  
شنبه, ۲۵ بهمن
فهرست: مقدمهخشم ارجاسبنامه ارجاسبپاسخ زریرآماده کردن سپاه پیشگویی جاماسبخشم گرفتن گشتاسبنوید سردارانرای گشتاسبنبرد ایرانیان و خیونانوعده‌ی ارجاسبکشته شدن زریربه میدان رفتن بستورپدر و فرزند
یکشنبه, ۱۹ بهمن
سرگذشت رستم، بزرگ‌ترین قهرمان داستان‌های باستانی ایران از روزگار قدیم در ایران رایج بوده. فردوسی شاعر نامدار ما، داستان دلاوری‌های او را در شاهنامه سروده است. به تازگی افسانه‌ای درباره جنگ رستم و دیوان به دست افتاده که به این صورت در شاهنامه نیست. اصل این داستان به زبان سندی است که یکی از زبان‌های ایرانی است و در آسیای مرکزی رواج داشته و مردم سمرقند و بخارا به آن سخن می‌گفته‌اند و امروز از میان رفته است.
شنبه, ۱۸ بهمن
فهرست: مقدمهلشکرکشی به حبشهپیام پادشاه حبشبازگشتآپیسکشتن بردیاکشتن خواهر بردیاپسر پرکساسب دو مرد مجوساعتراف کمبوجیهبردیای دروغینراز بردیایاران هفتگانهپایان کار پرکساسبنبرد در کاخ شاهی
چهارشنبه, ۱۵ بهمن
فهرست:مقدمهروشنایی و تاریکیآغاز نبردمهر ایزدبنای عالمروشن شهر ایزد گردش عالمگیاهان و جانورانپایان جهان  
سه شنبه, ۱۴ بهمن
فهرست:مقدمهفره‌ی زردشتروان زردشتتن زردشت   مقدمه از روزی که اهریمن بدنهاد، نخستین بار به جهان هرمزد حمله برد، هرمزد تا سه هزار سال به ساختن و پرداختن جهان ما مشغول بود، و اهریمن از بیم پیروزی هرمزد و شکست خویش در قعر دوزخ مدهوش افتاده بود.
یکشنبه, ۱۲ بهمن
فهرست:بخش نخستبخش دومبخش سوم
شنبه, ۱۱ بهمن
فهرست: مقدمه هرمزد و جمشیدشهریاری جمشیدافزایش موجوداتافزایش موجودات باردیگرفراخ شدن زمین بار سومانجمن ساختن هرمزددژساختن جمشید    
چهارشنبه, ۸ بهمن
فهرست: مقدمهجنگ آزمایی تیشتر و اپوشزورآزمایی دیگرچیره شدن تیشترغرش رعد  
یکشنبه, ۱۴ دی
میان ایران و توران سال‌ها جنگ و ستیز بود. در نبردی که میان افراسیاب تورانی و منوچهر شاهنشاه ایران در گرفت، سپاه ایران در مازندران به تنگنا افتاد. عاقبت دو طرف به آشتی رضا دادند و برای آن که مرز دو کشور روشن شود و ستیزه از میان برخیزد پذیرفتند تا از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب کنند؛ هرجا تیر فرود آمد همان جا مرز دو کشور باشد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر نروند.
چهارشنبه, ۲۶ آذر
فهرست: مقدمه فریب خوردن اهریمن آفریدن جهان جهان ما آفریدن اختران امشاسپندان «جَه» ماده دیو اهریمنی حمله اهریمن پایان نبرد مقدمه
چهارشنبه, ۱۲ آذر
پیش از مطالعه این مطلب بخش نخست آن را مطالعه کنید.
دوشنبه, ۴ فروردین
«آناهیتا» ایزدبانوی آب‌ها فلات ایران از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین تمدّن‌های جهان بوده است. این سرزمین همواره با چالشی بزرگ دست‌وپنجه نرم کرده است... کم آبی و خشک‌سالی!
یکشنبه, ۳ فروردین