راهنمای اجرای کارگاه شاهنامه خوانی

چرا باید شاهنامه خوانی را میان کودکان و نوجوانان ترویج کرد؟
صفحات فرعی
بسیاری از مردم با اینکه به اهمیت شاهنامه به عنوان یکی از مهم ترین پایه های زبان فارسی و سند هویت ملی ما آگاه اند، اما فکر می کنند خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و  نمی توان...
روش های ترویج شاهنامه برای کودکان و نوجوانان
صفحات فرعی
برپایه ی تجربه های عملی مروجان، برای ترویج شاهنامه، شیوه های زیر پیشنهاد می شود: نقالی داستانی را که برگزیده اید، برای کودکان یا نو جوانان نقالی کنید. نقالی لزوما نباید نقالی سنتی باشد، اما حرکات...
چگونه شاهنامه را در میان کودکان و نوجوانان ترویج کنیم؟
صفحات فرعی
بهتر است آشنایی کودکان و نوجوانان با شاهنامه با قصه گویی آغاز شود.  باید بازنویسی هایی از شاهنامه را انتخاب کنیم و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دهیم که ریزه کاری های داستان های شاهنامه...
سخن آغازین درباره کارگاه شاهنامه خوانی
صفحات فرعی
بناهای  آباد گردد  خراب                      زباران و از تابش آفتاب  پی افکندم...

پرسش و پاسخ