راهنمای اجرای کارگاه شاهنامه خوانی

زیر دسته بندی ها
بسیاری از مردم با اینکه به اهمیت شاهنامه آگاه اند، اما فکر می کنند خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است و نمی توان خواندن آن را به این گروه های سنی پیشنهاد کرد.اما این گونه نیست!
دوشنبه, ۵ بهمن
نقالی، نقاشی، روخوانی، نمایش و برگزاری نمایشگاه از جمله روش های ترویج شاهنامه در میان کودکان و نوجوانان است.
دوشنبه, ۵ بهمن
در آشنا کردن کودکان و نوجوانان با شاهنامه ،هدف را قصه گویی و شادی و لذت قرار دهید و بر جنبه داستانی متن تاکید کنید. درک مفاهیم را به عهده ی مخاطب بگذارید.
دوشنبه, ۵ بهمن
در این بخش درباره جایگاه ادبی شاهنامه در تاریخ ادیبات ایران و اهمیت این اثر توضیح داده شده است.
دوشنبه, ۵ بهمن