کتاب های آموزش خلاق

کتاب های آموزش خلاق دربرگیرنده‌ی آثاری است که با شیوه‌های نو و غیررسمی و گاه غیرمستقیم، کودکان را در فراگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن،‌ شمارش اعداد و ریاضی، ‌درک مفاهیم پایه و مهارت‌های زندگی یاری می‌کنند. درواقع آموزش خلاق روش پویایی است که در آن پس از آموزش‌های اولیه کودکان را آزاد می‌گذاریم تا خودشان فکر کنند تصمیم بگیرند و اجرا کنند.

سُرمی‌خوریم
هُل می‌دهیم
می‌كِشیم
قِل می دهيم