کتابخانه ی سیار موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب

کتابخانه ی سیار موسسه ی مطالعات زنان  در جهان عرب

این کتابخانه به گروه های محروم در کشور جنگ زده لبنان خدمات کتابخانه ای ارایه می کند. این طرح در پی تبادل نظر بین المللی و با پشتیبانی IBBY به اجرا در آمده است.فکر ایجاد این کتابخانه از یک طرح موفق کتابخانه ی سیار در تایلند گرفته شده است که درسال ۱۹۸۹برنده ی جایزه ی ترویج خواندن آساهی شد.در دوران جنگ در لبنان، مسئولان موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب کتابخانه ی سیار را به پناهگاه ها بردند تا با کودکان کتاب بخوانند.

کتابخانه ی سیار موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب

دردوران صلح نیز بیش از ۷۵ کتابخانه ی سیار (که جعبه ای است ساخته شده از چوب که روی چرخ قرار گرفته است و در هر یک نزدیک به ۱۲۰کتاب جا می گیرد) در اردوگاه های پناهندگان، بیمارستان های کودکانی که بیماری های درمان ناپذیر دارند، مراکز کودکان معلول، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست وبزهکار – خدمات کتابخانه ای ارائه می دهد. کتابخانه های سیار همچنین به مناطق دورافتاده ی روستایی که مواد خواندنی بسیار اندکی دارند نیز می رود.

موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب با درنظر داشتن این واقعیت که جنگ و خشونت به پدیده ای معمول در زندگی مردم این منطقه در آمده است، ‌تلاش می کند که با برنامه های کتابخوانی،‌ معیار های انسانی و ارزش های اجتماعی را در میان نسل جوان ترویج کند.

راهنما
کتابخانه های کودک و نوجوان: 

ديدگاه شما