آنچه از توفان به جا می ماند

آنچه از توفان به جا می ماند

Surviving the storm

هنگامی که پس از توفان به بیرون از خانه می روید، به چه چیز توجه می کنید؟ دنبال چیزهایی بگردید که پیش از توفان وضع دیگری داشتند: چاله های آب، هرزآب ها، برگ های روی زمین، کرم های مرده ی روی پیاده رو.

آیا متوجه می شوید که در جاهای معینی چاله های آب هستند و در جاهای دیگر نه؟ آیا کپه های برگ را در بعضی جاها می بینید، در حالی که زمین در جاهای دیگر تمیز است؟ آیا کرم های مرده در بعضی جاها زیادند و در بعضی جاها اثری از آن ها دیده نمی شود؟ با کودک تان درباره ی چیزهایی که دیده اید، حرف بزنید و فکر کنید.

ديدگاه شما