قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی - تربیتی آن

این کتاب بر پایه ی تجربه ی نویسنده از اجرای نمایشی قصه ی "شازده کدو و قلقله زن" به سرپرستی او از سوی دانش آموزان آلمانی کلاس سوم دبستان در سال ٢٠٠١ نوشته شده است. به باور کیقباد یزدانی "همه جا محل آموزش و کودک همیشه در حال آموختن است...

این دیدگاه می کوشد تا بین مطالب و محتوای آموزشی و زندگی روزمره ی کودک رابطه ای زنده و پویا برقرار کند.... یکی از شیوه های موثر و خلاق برای اجرای چنین شیوه ای ... قصه بازی است که با روحیه و سن کودک نیز تناسب کامل دارد ..."

نویسنده اشاره کرده است که قصه بازی به تقویت مهارت های زبانی، شناخت هنر و ادبیات، آموزش پایدار، رشد و پرورش شخصیت، تحرک بدنی و افزایش خلاقیت های فکری و تقویت حس زیبایی شناختی کودکان کمک می کند و سبب تخلیه ی احساسات فرو خورده ی آن ها و برقراری رابطه ی  تفاهم آمیز با دیگر همسالان خود می شود. سپس، مراحل اجرای قصه بازی به ترتیب، به شکل نمودار و صحنه به صحنه همراه با تمرین های دستگرمی و بازی های آمادگی  توضیح داده شده است.

در پایان، طرح های کودکان برای ساخت دکور و تهیه ی ماسک و عکس های آن ها در حال کار گروهی برای اجرای نمایش، چند قصه ی مناسب برای بازی، کتابنامه ی فارسی و آلمانی آمده و چند کتاب قصه معرفی شده است.

خواندن این کتاب به مربیان پیش دبستان ها و آموزگاران سال های اول دبستان، برای آگاهی از چگونگی بهره گرفتن از قصه های زیبای ایرانی در قصه بازی ها پیشنهاد می شود.

                                                         

 

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۵
نویسنده
کیقباد یزدانی
ویراستار
محمد سید اخلاقی
گروه سنی
معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان
Submitted by editor3 on