کتاب کودک و نوجوان: قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی - تربیتی آن

قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی - تربیتی آن

این کتاب بر پایه ی تجربه ی نویسنده از اجرای نمایشی قصه ی "شازده کدو و قلقله زن" به سرپرستی او از سوی دانش آموزان آلمانی کلاس سوم دبستان در سال ٢٠٠١ نوشته شده است. به باور کیقباد یزدانی "همه جا محل آموزش و کودک همیشه در حال آموختن است...

این دیدگاه می کوشد تا بین مطالب و محتوای آموزشی و زندگی روزمره ی کودک رابطه ای زنده و پویا برقرار کند.... یکی از شیوه های موثر و خلاق برای اجرای چنین شیوه ای ... قصه بازی است که با روحیه و سن کودک نیز تناسب کامل دارد ..."

نویسنده اشاره کرده است که قصه بازی به تقویت مهارت های زبانی، شناخت هنر و ادبیات، آموزش پایدار، رشد و پرورش شخصیت، تحرک بدنی و افزایش خلاقیت های فکری و تقویت حس زیبایی شناختی کودکان کمک می کند و سبب تخلیه ی احساسات فرو خورده ی آن ها و برقراری رابطه ی  تفاهم آمیز با دیگر همسالان خود می شود. سپس، مراحل اجرای قصه بازی به ترتیب، به شکل نمودار و صحنه به صحنه همراه با تمرین های دستگرمی و بازی های آمادگی  توضیح داده شده است.

در پایان، طرح های کودکان برای ساخت دکور و تهیه ی ماسک و عکس های آن ها در حال کار گروهی برای اجرای نمایش، چند قصه ی مناسب برای بازی، کتابنامه ی فارسی و آلمانی آمده و چند کتاب قصه معرفی شده است.

خواندن این کتاب به مربیان پیش دبستان ها و آموزگاران سال های اول دبستان، برای آگاهی از چگونگی بهره گرفتن از قصه های زیبای ایرانی در قصه بازی ها پیشنهاد می شود.

                                                         

 

ديدگاه شما