حتما بخوانید - خانواده

خانواده درایجاد علاقه و عادت به مطالعه در کودک نقش مهمی دارد. بنابراین با اختصاص ساعات مشخصی از روز به مطالعه، ایجاد کتابخانه‌های کوچک، هدیه دادن کتاب مناسب سن کودک و نیز بحث و اظهارنظر درباره کتاب‌های خوانده‌شده همچون الگوهای رفتاری دیگر، در روند اجتماعی شدن کودک خود سهیم شوید.