کارگاه‌های موضوعی ترویج کتابخوانی ۷ - ۱۲ سال

کودکان در این سن، کنجکاو و پرسش گرند. در این بخش، فعالیت‌های کارگاهی و کاربردی درباره کتاب‌های محبوب کودکان و دیگر فعالیت‌های ترویج خواندن با توجه به ویژگی‌های این گروه سنی معرفی می‌شوند.