فرود و جریره

سیاوش شاهزاده ی صلح جوی ایرانی است که قربانی خودخواهی و عملکرد اشتباه پدر و توطئه های گوناگون می شود و به دست افراسیاب پادشاه کشور توران به ناحق کشته شد. در شاهنامه ی فردوسی او از دو همسر تورانی دو پسر دارد.

کیخسرو از فرنگیس دختر افراسیاب و فرود از جریره دختر یکی از بزرگان توران. کیخسرو شاه ایران می شود که از ماجراهای زندگی او بسیار گفته و شنیده شده است اما فرود از قهرمانان گمنام و غریب شاهنامه است.

"فرود و جریره" بازنویسی خلاق از سرگذشت این دو قهرمان شاهنامه است. بازنویس این دو قهرمان را از کنج غربت تاریخ و شاهنامه بیرون می کشد و نشان می دهد که چگونه اشتباه های پدربزرگ های فرود یعنی "کیکاووس و "افراسیاب" دامن فرود را همچون سیاوش می گیرد. این بازنویسی با زبانی ادبی و عاطفی احوال درونی فرود را در تنهایی و در حسرت پدر بازگو می کند و شجاعت او را در صحنه ی نبرد و سرانجام تراژدی کشته شدن مظلومانه اش را در قالبی نو باز می نمایاند و همچنین به احوال "جریره" می پردازد و از مهر او به سیاوش و ایران زمین و از عشق او به فرزند و از رنج های که گویی چکیده ی رنج بسیاری از زنان است به زیبایی سخن می گوید و نشان می دهد که خون سیاوش تا کجای تاریخ تکرار می گردد.

تهیه کننده
فروغ الزمان جمالی
سال نشر
۱۳۸۱
ناشران
نویسنده
آتوسا صالحی
Submitted by editor3 on