کتاب کودک و نوجوان: خانه ای در شب

خانه ای در شب

کودکی با دریافت کلید از پدرش همراه خانواده وارد خانه می شود. پیش ازخواب کتاب می خواند.

در کتاب در خیال با پرنده پرواز می کند، درباره تاریکی آسمان پر از ستاره آواز می خواند و در صورت ماه، خورشید (منبع روشنایی) را می بیند.
در بازگشت از دنیای خیال و کتاب، خانه و زندگی را پر از روشنایی می بیند، به آرامش می رسد و راحت می خوابد.

اصلی ترین درونمایه این داستان، نشان دادن اهمیت کتاب در ساختن دنیای ذهنی کودک است. می توان غلبه بر ترس از تاریکی به کمک کتاب خواندن را هم یک پیام آن دانست. این داستان بدون آموزش مستقیم و به شیوه ای شاعرانه، روش تفکر از جزء به کل و کل به جزء را نیز به کودک می آموزد.

 پیش از بلندخوانی کتاب، کودکان را به تصویرخوانی تشویق کنید. می توانید در این حال، برگه کاغذ سفیدی روی نوشته ها بگذارید.
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
The House in The Night
ناشران
نویسنده
Susan Marie Swanson, سوزان مری سوانسون
برگردان
  • رضی هیرمندی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۲

ديدگاه شما