راهنمای اجرای کارگاه بازی

زیر دسته بندی ها
در این بخش از کارگاه دو نوع بازی های فردی و گروهی شناسانده شده اند.
دوشنبه, ۱۲ مرداد
به طور کلی بازی دارای سه ارزش "جسمانی"، "عقلانی و شخصیتی" و "اجتماعی" برای کودکان است.
دوشنبه, ۱۲ مرداد
در این بخش از کارگاه شش ویژگی ابزار بازی شناسانده شده اند!
دوشنبه, ۱۲ مرداد
فعالیتی که با میل و اختیار و باهدف سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت انجام می شود، بازی نام دارد.
دوشنبه, ۱۲ مرداد
بازی، بخشی از زندگی کودک است  و نقش مهمی در رشد جسمی و روانی کودک دارد. 
دوشنبه, ۱۲ مرداد