آشنایی با زبانزدهای (ضرب‌المثل) زبان فارسی از راه داستان

در این برگه کودکان به کمک قصه و داستان با زبانزدها یا ضرب‌المثل زبان فارسی آشنا می‌شوند.