کارگاه‌های موضوعی ترویج کتابخوانی ٣ - ٦ سال

کودکان، بازی و فعالیت را دوست دارند. در این بخش، فعالیت‌های کارگاهی و کاربردی درباره کتاب‌های محبوب کودکان و دیگر فعالیت‌های ترویج خواندن با کمک گرفتن از هنر و کنجکاوی‌های کودکانه معرفی می‌شوند.