گرپ گرپ

شعرهای این کتاب با شعرهای آشنایی چون «بارون میاد جرجر»، «لی‌لی حوضک»، «جم جمک برگ خزون»، «دس دسی بابا می آد» و «آفتاب مهتاب چه رنگه؟» آغاز می‌شود. اشعار موزون و آهنگین این کتاب با موضوع‌های طبیعت، خانواده، دوستی و...با تصویری دو رنگ همراه شده‌اند.

این کتاب از مجموعه کتاب‌های ورچینک شعر خردسالان است. با این کتاب می‌توان کارهای بسیاری انجام داد: خواندن بلند شعر در جمع کودکان و تکرار برخی از بندها توسط کودکان. خواندن شعری که به صورت داستان است و اجرای نمایشی آن توسط کودکان.

مادران، پدران و مربیان! شما هم می‌توانید کودکان را با استفاده از ادبیات عامیانه و شعرهای فولکوریک، مانند شعرهای این کتاب، به سرودن شعر تشویق می‌کند. مثلاً با استفاده از ریتم «دویدم و دویدم»، که برای کودکان آشناست، به آنان کمک کنید شعر بسرایند.

از آنجایی که هستی کودک با ریتم آهنگین همراه است، این روش به نتیجه می‌رسد. حتی می‌توانید در مهمانی، در قالب بازی، به صورت مشارکتی شعر بسرایید. در جمع مهمانان شما می‌توانید شعر را این‌گونه آغاز کنید: «دویدم و دویدم به آسمان رسیدم» نفر بعدی مثلاً می‌سراید: «دوتا ستاره دیدم» و به همین ترتیب ادامه دهید. در پایان شعری دارید که حاصل مشترک جمع است.

تصویرگر
پرستو احدی
تهیه کننده
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
سال نشر
۱۳۹۲
شاعر
افسانه شعبان‌نژاد
Submitted by editor on