مجموعه کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان ایران

تاریخ ادبیات كودكان ایران مجموعه ای است كه شما در آن می توانید: با تاریخ كهن سرزمین ایران آشنا شوید. سیر فرهنگ این سرزمین را بشناسید. به دیدار كودكان ایرانی تا كهن ترین روزگاران بروید. مهمتر از همه با ادبیات كودكان ایران از روزگار باستان تا روزگار معاصر آشنا شوید.

 در این مجموعه متن اصلی به همراه سندهای برگزیده آورده شده است تا شما بهتر با تاریخ و ادبیات ایران آشنا کنید. شما به تاریخ ادبیات كودكان ایران نیاز دارید: اگر استاد و آموزگار هستید به كار آموختن شما می آید و شما را با روند آموزش و پرورش نو و پیشروان آن در ایران آشنا می كند.

اگر دانشجو هستید، به بسیاری از پرسش های شما در زمینه تاریخ ادبیات و آموزش و پرورش كودكان و زنان در پایه های گوناگون، پاسخ می دهد. اگر نویسنده، روزنامه نگار یا كتابدار هستید شما را با تاریخ و فرهنگ ایران آشنا می كند و نخستین روزنامه نگاران و نشریات كودكان را به شما می شناساند. اگر دانش آموز هستید، این كتاب شما را در كار های پژوهشی یاری می دهد و با گنجینه ادبیات شفاهی آشنا می كند.

تاریخ ادبیات كودكان ایران مجموعه ای ۱۰ جلدی است كه نگارش آن از سال ۱۳۷۶ آغاز شد. برای درک جایگاه  آموزش و پرورش، فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان ایران مطالعه مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان به ویژه سه جلد پایانی یک امر ضروری است.

سال نشر
۱۳۸۰
ناشران
نویسنده
محمدهادی محمدی، زهره قایینی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا
Submitted by editor on