نمایشگاه‌های کتاب کودک و نوجوان

در این بخش کتابک، مهم‌ترین نمایشگاه‌های حوزه‌ی ادبیات و تصویرگری کتاب‌های کودکان معرفی شده‌اند.