کتاب های مرجع کودکان با نیازهای ویژه

هریک از کودکان در موضوعی و مهارتی تواناترند و بهتر می‌آموزند، اما هیچ کودکی بدون توانایی نیست. کودکان با نیازهای ویژه هم از این قانون بیرون نیستند. بسیاری از این کودکان توانایی‌های شگفت‌آوری در آموختن دارند. خواندن، یکی از مهارت‌های پایه‌ای آموزش برای کودکان است.

منظور از کودک با نیازهای ویژه کودکی است که در روند آموزش، به توجه، امکانات و یا تدابیر ویژه‌ای -علاوه بر آنچه برای همهٔ کودکان موجود است- نیاز دارد. آنچه مهم است باور به ارزشمندی این کودکان-مثل همهٔ کودکان دیگر-و اهمیت حضورشان در جامعه کنار دیگران و احترام به تفاوت‌های آن‌ها-مثل همهٔ تفاوت‌های انسانی دیگر-است.