فعالیتی برای تقویت مهارت های مشاهده و پرسش گری کودک

این نمونه تمرینی است برای ایجاد مهارت های پژوهشی آینده ی کودک از راه مشاهده (بهره گیری از حواس) و پرسش از دیگران (مصاحبه ی حضوری). شاگردان کلاس اول در این زمان می توانند نتیجه ی پژوهش خود را در قالب کلام (گفتاری) و یا نقاشی ارائه دهند. لازم به یادآوری است که گفت و گو و بیان در پژوهش پایه ی تحول اجتماعی و رشد شناخت کودک شمرده می شود. در این مرحله آموزگار می کوشد کودک به تدریج بر افکار خود مسلط شود و برای این کار به جای ارائه ی پاسخ های آماده، توان پرسشگری را در وی ایجاد می کند.

  • آموزگار کودکان را تشویق می کند تا درباره ی پیشه های مختلف فکر کنند و آن ها را نام ببرند. آن ها از راه پرسش و پاسخ، با پیشه های مختلف آشنا می شوند.
  • با این فعالیت، کودکان کم کم با پرسش های: چه چیزی؟ چه کسی؟، چرا؟، کجا؟ و چه زمانی؟ آشنا می شوند و برای پاسخ یابی، تفکر و مشورت می کنند.
  • فعالیت هایی مانند این فعالیت را می توان در حوزه های موضوعی مختلف (گیاهان، جانوران و...) و متناسب با سطح توانایی دانش آموزان کلاس اول در نیمه ی نخست سال تحصیلی انجام داد.
Submitted by editor3 on