پوسترها و پیام‌های روز جهانی کتاب کودک

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک  ۲۰۱۵/۱۳۹۵
نویسنده:
لوسیانا ساندرونی
پیام و شعار روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۴/۱۳۹۴
نویسنده:
شيوون پارکینسون
Siobhán Parkinson
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۲/۱۳۹۱
نویسنده:
فرانسیسکو اینوخوسا
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۷۰/۱۳۴۹
نویسنده:
الاپروکی (یوگسلاوی)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۷۲/۱۳۵۱
نویسنده:
آقای دیبونگ (هلند)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۷۴/۱۳۵۳
نویسنده:
جوان ایکن (انگلیس)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۷۶/۱۳۵۵
نویسنده:
الهام زربخت
هاله زربخت
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۷۷/۱۳۵۶
نویسنده:
ژاک شارپانترو (فرانسوی)
نویسنده:
لجیا بوخونگانونز (برزیل)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۵/۱۳۶۴
نویسنده:
کریستین نوستلینگر (اتریش)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۰/۱۳۵۹
نویسنده:
وژیش ژوفسکی (لهستان)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۸۲/۱۳۶۱
نویسنده:
کیکاپولریو (قبرس)
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۱/۱۳۸۰
نویسنده:
کریستین رنی
گیوزو سارکانی