کارگاه کودک

آیا می توان کودکان ٢ تا ٦ ساله را با دانش جغرافی آشنا کرد؟ چگونه؟ کتاب" کودک و جغرافی" مادران و پدران و مربیان را با راهکارهایی علمی، ساده و جذاب برای آموزش جغرافی به کودکان این گروه سنی آشنا می کند و روشن می سازد که این رشته از دانش، تنها "در حیطه ی آشنایی با نام کوه ها، دریاها یا پایتخت ها معنا نمی یابد، بلکه ... دانش آشنایی با محیط زندگی و انطباق بهتر با محیط و شیوه های تغییر آن برای یک زند گی بهتر است".
سه شنبه, ۳۱ خرداد
این کتاب به نوشته ی مولف و مترجم در پیش گفتار کتاب "محصول فرآیندی است که از یک سو به مطالعات و تحققیقات اودر حوزه ی تخصصی روان شناسی و آموزش و پرورش در مراکز علمی و پژوهشی...و از سوی دیگرمرتبط با تجربه های مستقیمی است که در کار باکودکان درسطوح مختلف تجربه کرده و با پشتوانه ی پژوهش گاه هایی همچون شورای کتاب کودک و موسسه پژوهشی کودکان دنیا معنی پیدا کرده است".
دوشنبه, ۱۹ اردیبهشت
در این کتاب به چهار دغدغه ی همه ی مادران و پدران پرداخته شده است: انطباط، کنجکاوی کودکان درباره ی مسائل جنسی، بیماری کودک و توضیح مرگ به کودکان. شاید بتوان گفت که به شمار پدران و مادران، شیوه های متفاوتی برای آموزش انضباط به کودکان وجود دارد: تنبیه برای آن که کودکان "لوس" نشوند و به تمامی پیرو دستورهای بزرگترها باشند، یا پرهیز از تنبیه، و بردباری در برابر خطاهای  کودکان، برای آن که خودانگاره ی مثبت در آن ها تقویت شود.
سه شنبه, ۲۸ دی
هر کس در دوران کودکی خود با خانواده اش به سفر یا سفرهایی می رود. پدیده ی سفر، حتی در داخل شهر، یا دیدن روستاها، شهرها و کشورهای ناشناخته، از هیجان و جذابیت بسیار برخوردار است، به ویژه برای کودکان. کودک در سفر با  آدم ها و مکان های گوناگو ن آشنا می شود و بسیار چیزها می آموزد و تجربه های تازه می اندوزد.
شنبه, ۲۹ آبان
در مقدمه ی کتاب آمده است که گفت و گو درباره ی موضوعات جنسی، یکی از دشوارترین مباحثی است که پدران ومادران و مربیان مهدهای کودک، در تربیت کودک خردسال با آن روبه رو هستند وبرخورد تند یا بی توجهی به پرسش های کودک در این زمینه، سبب خواهد شد او برای یافتن پرسش های خود به راه هایی روی بیاورد که شاید نادرست یا خطرناک باشند.
چهارشنبه, ۲۳ دی
سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ از سوی سازمان ملل متحد دهه ی "فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه کودکان و زنان" نامیده شده است. از آغاز این دهه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعالیت هایی را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده اند.
سه شنبه, ۳۱ شهریور
این کتاب، در برگیرنده ی تجربه های عملی بیش از سی مربی در برخورد با کودکان در اولین روز ورود آن ها به مهد کودک است. در مقدمه ی کتاب اشاره شده که برای کودک هیچ لحظه ای سخت تر و حساس تر از اولین جدایی او از مادرش نیست و مربی وظیفه دارد این لحظه را درک کند و با واکنش درست به احساس کودک، راه اعتماد به محیط تازه را برای او هموارسازد.
پنجشنبه, ۱۲ شهریور
در این کتاب، پس از اشاره به اهمیت مهارت، برقراری ارتباط با دیگران و پرورش کنجکاوی و اعتماد به نفس در سال های اولیه زندگی کودک، به ارزش عشق و محبت و ارتباط های اجتماعی و عاطفی برای بهتر زیستن او تأکید شده است.
شنبه, ۱۶ خرداد
این کتاب، از مجموعه کتاب های موسسه پژوهشی کودکان دنیا است که با هدف گسترش توانایی های کودک از سوی مربیان تهیه شده و فعالیت های مختلفی با امکانات ساده و در دسترس برای رسیدن به این هدف در آن پیشنهاد شده است.
سه شنبه, ۵ خرداد
این کتاب برای کار با کودکان ۰-۶ ماهه تهیه شده است. والدین و مربیان با استفاده از آن « خواهند توانست از راه فعالیت های گوناگون به رشد و تکامل کودکان کمک کنند. در مقدمه کتاب اشاره شده است چون نوزادان از همان آغاز تولد می بینند و می شنوند، باید آنها را یاری کرد تا هر چه بیشتر و بهتر اطرافیان خود را بشناسند، با وسیله های محیط زندگی خود آشنا شوند و از حواس پنجگانه شان به بهترین شکل بهره بگیرند. در پایان کتاب نکاتی درباره ضرورت کمک گرفتن از دیگر افراد خانواده در مراقبت از کودک، اهمیت سلامت مادر و فرزند، و بارداری دوباره مادر، آمده است.
شنبه, ۵ اردیبهشت