کتاب های مرجع هنر و آموزش خلاق

آموزش خلاق با به وجود آوردن فضای سالم و افزارهای سنجیده و برنامه‌ریزی درست می‌کوشد تا جان و اندیشه و شخصیت کودک را شکوفا سازد. به سبب این که آموزش خلاق با افزارهایی مانند داستان و هنر و نمایش خلاق، هیجان و احساس‌های کودکان را درگیر می‌کند،‌ سبب رشدهای چندگانه کودک مانند رشد اجتماعی آن‌ها می شود که برای جامعه‌پذیری‌شان ضرورت دارد.