کارگاه شاهنامه خوانی

کتاب کودک و نوجوان: فرزنده سیمرغ
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۷۶
فرود و جریره
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۸۱
ضحاک بنده ی ابلیس
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۷۶
روانشناسی "خواندن" و ترویج کتابخوانی
نویسنده:
اکرم پدرام نیا
سال انتشار:
۱۳۸۶
افسانه‌هایی از شاهنامه
نویسنده:
فروزنده خداجو
سال انتشار:
۱۳۷۰
مجموعه داستان‌های شاهنامه
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۸۴
شاهنامه فردوسی به نثر (۱۴جلد)
نویسنده:
علی شاهری
سال انتشار:
۱۳۸۴
مجموعه قصه‌های تصویری از شاهنامه (۶ جلد)
نویسنده:
حسین فتاحی
سال انتشار:
۱۳۸۵