کارگاه قصه گویی

کودکان به قصه نیاز دارند: کاربر دهای افسانه و افسون
نویسنده:
Bruno Bettelheim
برونو بتلهایم
سال انتشار:
۱۳۸۴
یک دست، هزار عروسک جادویی
نویسنده:
مهدی اسماعیلی قهفرخی
سال انتشار:
۱۳۸۴
هنر قصه گویی خلاق
نویسنده:
Jack David Zipes
جک دیوید زایپس
سال انتشار:
۱۳۸۰
قصه گویی و نمایش خلاق
نویسنده:
دیویی چمبرز
سال انتشار:
۱۳۸۲