کارهای سخت و خطرناک برای کودکان نه!

۱۲ژوئن برابر با ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. ده سال پیش از این یعنی در سال ۱۹۹۹ سازمان بین المللی کار، کنوانسیون شماره ۱۸۲ را با هدف کنش فوری برای ریشه کنی کارهای سخت و خطرناک کودکان به تصویب رساند.

از آن سال تا کنون کشورهای بسیاری به این کنوانسیون پیوسته اند. بنا بربندهای متعدد این کنوانسیون هرگونه کارهای سخت کودکان مانند بردگی، خرید و فروش کودکان به قصد کارهایی مانند قاچاق مواد مخدر، کار در معدن ها و سنگبری ها، روسپگیری و سؤاستفاده های جنسی و کار به عنوان کودک- سرباز، باید بیدرنگ از بین برود و کودکان کار این حق و امکان را داشته باشند که از فراوانی های زندگی بهره ببرند و بتوانند مانند هر کودکی آموزش ببینند.
سازمان بین المللی کار پس از تصویب این سند برای برجسته کردن توجه جهانیان و دولت ها به این موضوع، از سال ۲۰۰۲ یعنی سال ۱۳۸۰ که ایران هم به این کنوانسیون پیوست، هر ساله روز ۱۲ ژوئن را به عنوان روز جهانی بازداشت کودکان از کارهای سخت و خطرناک قرار داد تا در این روز با برگزاری مراسم ویژه مانند راهپیمایی ها و بازدیدها و نشست های آگاهی بخش هرچه زودتر به هدفی که در سند ۱۸۲ آمده است برسند. یکی از مراسمی که دراین روز برگزار می شود راهپیمایی جهانی یا گلوبال مارش Global March  است. در این مراسم به ویژه کودکان دانش آموز به جهت همبستگی با کودکان درگیر کارهای سخت و خطرناک اعلام همبستگی می کنند و با وضعیت این کودکان بیش تر آشنا می شوند.

از سال ۲۰۰۲ تا کنون شعارهای این روز چنین تعیین شده است:
شعار سال ۲۰۰۲ جهان آینده بدون کودکان کار
شعار سال ۲۰۰۳ توجه به سؤ استفاده از کودکان در کار قاچاق مواد مخدر
شعار سال ۲۰۰۴ پشت درهای بسته،‌کودکان و کار خانگی
شعار سال ۲۰۰۵ ، باری که بسیار سنگین است! کودکان و کار در معدن ها و سنگبری ها
شعار سال ۲۰۰۶ ، پایان کار کودکان! ما با هم می توانیم این کار را انجام دهیم.
شعار سال ۲۰۰۷، توجه به کودکان کار در کشتزارها
شعار سال ۲۰۰۸،‌ آموزش، پاسخ درست به کار کودکان
شعار سال ۲۰۰۹، دختران کار، امکانی برای پایان کار آن ها
شعار سال ۲۰۱۰، fبرای گل زدن تلاش کن: به کار کودکان پایان ببخش

کارهای سخت و خطرناک برای کودکان نه

Submitted by editor6 on