کتاب های کودک و نوجوان

انقلاب باشکوه
سرود درخت
میلیون ها
خواب ‌آور تنها
سُرمی‌خوریم
هُل می‌دهیم
می‌كِشیم
قِل می دهيم