کارگاه های کتابک

کتاب کودک و نوجوان: اتل متل توتوله
نویسنده:
شهرداد میرزایی
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: میراث فرهنگی ایرانیان به روایت موزه ملی ایران
نویسنده:
زهره پریرخ
سال انتشار:
۱۳۸۷
بازی و رشد
نویسنده:
استفان بی. گریوز ...و [دیگران]
سال انتشار:
۱۳۷۸
قصه گویی با عروسک ها آسان می شود
نویسنده:
Jan M.‎ Vanschuyver
جن ام. فانشاور
سال انتشار:
۱۳۸۵
گزیده یک قرن ادبیات نمایشی کودک و نوجوان
نویسنده:
Roger L.‎ Bedard
راجر بدارد
سال انتشار:
۱۳۸۸