ای میهن من، ایران
نویسنده:
اسدالله شعبانی
سال انتشار:
۱۳۹۳
یک راه کوتاه تا ماه
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: گرپ گرپ
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۲
تلنگر باران
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۴
وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم
نویسنده:
فرهاد حسن زاده 
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: با همه چی
نویسنده:
Shel Silverstein
شل‌ سیلوراستاین
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: مرغ سرخ پاکوتاه
نویسنده:
پروین دولت آبادی
سال انتشار:
۱۳۹۳
کتاب کودک و نوجوان: با قوم و خویش های من آشنا شوید
نویسنده:
Ted Hughes
تد هیوز
سال انتشار:
۱۳۸۵
کتاب کودک و نوجوان: اوشاق نغمه لری: اوشاق باغچالاری
نویسنده:
حبیب فرشباف آقایی
سال انتشار:
۱۳۹۱
کتاب کودک و نوجوان: بيا چند شاخه حرف بزنيم
نویسنده:
حسین تولایی
سال انتشار:
۱۳۸۸
دلم برای تو تنگ است
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۸۶
پرنده گفت شاعرم
سال انتشار:
۱۳۸۶
اورانگوتان های بنفش
سال انتشار:
۱۳۸۶
کاش حرفی بزنی
نویسنده:
مصطفی رحماندوست
سال انتشار:
۱۳۸۴
بزرگراه
سال انتشار:
۱۳۸۶
من پرنده تو درخت
سال انتشار:
۱۳۸۶
بازی با انگشتها
نویسنده:
مصطفی رحماندوست
سال انتشار:
۱۳۸۳
بادکنک به شرط چاقو
نویسنده:
علی اصغر سیدآبادی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۶